a55e719fe4940930e2bb08f32a420673 Всемирното Православие - СВ. ПРОРОК ЕЛИСЕЙ

Свети пророк Елисей бил син на Сафат от коляното Рувимово. Родил се в град Авел-Мехол (3Цар. 19:16) и бил велик чудотворец. Самото му рождение било съпроводено с чудесни явления: в град Силом, далеч от Йерусалим, имало златна телица, на която падналите в идолопоклонство израилтяни се покланяли като на Бог и ѝ принасяли жертви. 

В часа на Елисеевото рождение бездушната телица заревала така силно, че я чули чак в Йерусалим. Всички много се дивели на това, а един свещеник, преизпълнен с Дух Свети, казал: „Велик Божий пророк се е родил днес и той ще разруши истуканите и ще съкруши силните!"

Когато Елисей достигнал пълнолетие, прекарвайки живота си в девствена чистота, за да угоди повече на Бога, Бог го призвал за пророческо служение. Това станало така. Веднъж Елисей орал земята с дванадесет рала волове. Пророк Илия, който по това време се намирал на планината Хорив и говорил с Бога, получил от Него повеление да помаже Елисей за пророк вместо себе си. И когато Елисей бил в полето, пророк Илия го наближил и хвърлил кожуха си върху него, и като му предал волята Господня, го нарекъл за пророк и му заповядал да го следва.

Елисей начаса оставил всичко и бил готов с цялото си усърдие да следва светия Божий пророк Илия, но само измолил от него позволение за кратко да се завърне вкъщи и да се прости с баща си и майка си. У дома си той заклал воловете, с които орял, насякъл плуга и го запалил, и като опекъл на него воловете, раздал на хората и съседите си за угощение. После целунал баща си и майка си и незабавно последвал Илия, и му служел, поучавайки се от него на Божиите тайни. По Божията благодат той станал пророк, не по-малък от учителя и наставника си Илия.

Когато на Бога било угодно да грабне раба Си Илия във вихрушка с огнена колесница на небето и да го пресели в рая, Илия запитал Елисей какъв дар желае от Бога, за да му го изпроси със своята молитва.

- Искай - казал Илия - каквото желаеш да ти направя, преди да бъда взет от тебе.

Елисей не поискал нещо земно и временно, защото, като оставил всичко заради Бога, не му било нужно нищо на земята. Той не искал от Илия нито здраве за тялото си, нито дълги дни живот, защото, очаквайки да наследи вечния, не желаел дълго да пребивава във временния. Той си изпросил благодатта на Светия Дух, която била в Илия, да се приумножи в него самия.

- Пророческият дар и дарът за чудотворство, който е в тебе - казал той, - да бъде двойно върху мене, та да мога ония, които са заблудени и служат на Ваала, да поуча с пророческо слово, като потвърждавам наставленията си с чудеса и чрез това да ги обърна отново към Единия истински Бог.

Илия се съгласил да изпълни исканото, но с едно условие:

- Ако видиш как ще бъда взет от тебе, тъй ще ти бъде.

И ето, докато вървели и разговаряли, явила се огнена колесница и огнени коне, които ги разделили един от друг, и Илия се понесъл във вихрушка към небето. А Елисей гледал и викал:

- Отче мой, отче мой, колесница на Израиля и негова конница!

Накрая, когато вече не виждал огнената колесница, скрила се далеч във висините заедно с Илия, той почнал да плаче за него като за свой баща и раздрал дрехите си на две. Но ето че видял кожуха, който Илия хвърлил отвисоко и с който покрил Елисея, и приел това за знак, че духът Илиев е двойно върху него, и се утешил в своята печал. Той пазел кожуха при себе си като скъпоценно съкровище или като драгоценна царска дреха и с него извършил същото чудо, както Илия. За да премине река Йордан, той ударил с него по водата, тя се разделила на две и Елисей преминал по сухо. 

 Пророческите ученици, живеещи в Йерихон, видели това чудо и се убедили, че Илиевият Дух е слязъл върху Елисей. Те излезли насреща му и се поклонили до земята

А Елисей спрял в Иерихон и останал там известно време. След това тръгнал от Иерихон за Ветил.

От Ветил Елисей отишъл на планината Кармил, а оттам се завърнал в Самария. По това време израилтяните започнали война против моавците. Моавският цар, чиито земи изобилствали със стада, обикновено пращал ежегодно на израилския цар данък от сто хиляди овци и сто хиляди неостригани овни. Но след смъртта на израилския цар Ахав, моавският цар се отметнал и престанал да праща обичайния данък. Тогава Иорам, синът на Ахав, царуващ над Израиля в Самария и държащ нечестието на баща си, събрал цялата си войска и поискал помощ от Иосафат, благочестивия иудейски цар от Йерусалим, а също и от подчинения си едомски цар, и тръгнал против моавците през Едомската пустиня. Но по Божий промисъл сред полковете им бил и пророк Елисей. Седем дни вървели царете с полковете си и нямало вода нито за хората, нито за добитъка - всички изнемогвали от жажда.

Иорам, израилският цар, казал с въздишка:

- Господ ни е събрал нас, трима царе, за да ни предаде в ръката на моавците.

А иудейският цар запитал:

- Няма ли тук пророк Господен, та чрез него да попитаме Господа?

Слугата на израилския цар им рекъл:

- Тук е Елисей, Сафатовият син, който поливаше вода на Илиевите ръце.

А царят Иосафат засвидетелствал за Елисей:

- У него има слово Господне.

И ето, тримата царе дошли при пророка, за да се помоли за тях на Господа, та Той да му открие какво ги очаква. Но Елисей рекъл на Иорам, израилския цар:

- Какво общо имаш ти с мене? Иди при пророците на баща си Ахав и на майка си Иезавел и тях питай какво ви очаква.

- Нима Господ - запитал със смирение Иорам - свика тук нас, тримата царе, за да ни предаде в ръката на моавци?

Елисей отговорил:

- Призовавам за свидетел Господа на силите, Комуто предстоя, че ако не почитах Иоасафа, благочестивия иудейски цар, не бих и погледнал тебе, идолопоклонника.

После Елисей поискал да му повикат гуслар. И докато гусларят левит дивно пеел Давидови псалми, Духът Господен слязъл върху Елисея и той пророкувал:

- Направете дълбоки ями, защото така казва Господ: няма да видите ни дъжд, ни вятър, а ямите ще се напълнят с вода, от която ще пиете вие и добитъкът ви, а моавците Той ще предаде в ръцете ви и ще ги победите, ще поразите всичките им укрепени градове, ще отсечете всички плодни дървета, ще заприщите всички извори с камъни и пръст и ще опустошите цялата моавска земя.

Думите на пророка се сбъднали. На сутринта, когато благочестивият иудейски цар Иосафат принасял жертва на Бога чрез свещенически ръце, хората видели да тече вода по едомския път. Отначало тя стигнала полковете на Иосафат и разливайки се по околностите, изпълнила всички ями и дупки в долината и земята се напоила с вода. Хората утолили жаждата си и с укрепени сили тръгнали против моавците и им нанесли тежко поражение. Те завладели цялата им земя и по повелението на пророка я разорили, а после с тържество се завърнали в своята страна.

Славен бил тоя велик Божий угодник и в други дивни пророчески дарования и деяния, както пространно се разказва в книга Царства. Той предсказал седемгодишния глад в земята на Израиля. Предвидил смъртта на сирийския цар Венадад, Елисей посочил, че сирийското царство ще премине в ръцете на Азаил. Той помазал Ииуя - един от израилските князе - за цар и го подбудил да изтреби богоненавистния идолопоклоннически дом на Ахав. Ииуй убил двамата царе идолопоклонници: израилския цар Иорам и иудейския Охозия, внукът на благочестивия цар Иосафат, който не подражавал на дядо си и изпаднал в нечестие. Той умъртвил Иезавел, нечестивата жена на Ахав, майката на Иорам, и избил всички Ваалови жреци и влъхви.

Във всички тия дела му помагали благословията и молитвите на пророк Елисей. След смъртта на Ииуя в Израил се възцарил синът му Иохаз, на свой ред наследен от Иоас, внукът на Ииуя. При царуването на Иоас Божият човек Елисей пребивавал в Самария. Бидейки вече много стар, той се разболял. Цар Иоас дошъл да го навести и плакал над него, думайки:

- Отче мой, отче мой, колесница на Израиля и негова конница!

Елисей му казал:

- Вземи лък и стрели, отвори прозореца на изток, където е Сирия, и опъни тетивата.

Царят изпълнил това. Божият пророк сложил ръцете си върху неговите и казал:

- Пусни стрелата към Сирия.

Царят пуснал стрелата, а пророкът рекъл:

- Тая стрела е стрелата на Господнето избавление, и ти ще победиш Сирия.

И пак наредил на царя да вземе лъка и стрелите:

- Удари стрелите в земята - казал пророкът.

Царят ударил три пъти и спрял. А Божият човек му се разгневил и рекъл:

- Трябваше да удариш пет или шест пъти, тогава щеше да разбиеш напълно сирийците, а сега ще ги поразиш само три пъти.

Така, пророчествайки на царя, Елисей починал и бил погребан с почести. Пророк Елисей вършел чудеса не само приживе, но и след кончината си се проявил като чудотворец. Година след неговата смърт се случило така, че погребвали един човек извън града. В това време в израилската земя нахлули моавски пълчища. Придружителите видели неприятеля отдалеч и хвърлили тялото в една пещера. Това била пещерата, където бил погребан пророк Елисей. Щом се допрял до костите на пророка, мъртвият на часа оживял и като излязъл от пещерата, тръгнал към града.

Така Бог прославил Своя угодник и след смъртта. За всичко това на нашия Бог слава, чест и поклонение сега и всякога и во веки веков. Амин.

06.14_sv_pr_Elisej Всемирното Православие - СВ. ПРОРОК ЕЛИСЕЙ